CE - DdP

Wat is de prestatieverklaring?

In de volksmond wordt dit een DoP of Declaration of Performance genoemd.

Vanaf 1 juli 2013 moeten bouwproducten die onder een geharmoniseerde norm vallen of in overeenstemming zijn met de desbetreffende Europese technische beoordeling verplicht vergezeld gaan van een DoP wanneer ze in de handel gebracht worden. Deze verklaring heeft betrekking op de essentiële kenmerken, die per niveau of klasse of door middel van een beschrijving worden uitgedrukt, conform de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties.

Ze wordt opgesteld door de fabrikant of invoerder, rekening houdend met het product en het beoogde gebruik. Ze biedt de gebruiker (of de voorschrijver van het product) de mogelijkheid om een bouwproduct te kiezen met perfecte kennis van de prestaties voor het beoogde gebruik. Hij zal er dus zeker van kunnen zijn dat het bouwwerk aan de toepasselijke fundamentele eisen voldoet rekening houdend met de plaats waar het zal opgericht worden. Immers, naargelang het gebied in Europa waar het bouwwerk zal gebouwd worden, zal het met verschillende milieuomstandigheden te maken krijgen (extreme temperaturen, vorst, aantal uren zon, aardbeving, …).

Deze verklaringen kunnen elektronisch beschikbaar worden gesteld op een website. Elk bedrijf dat natuursteen in de handel brengt moet voor elk product een DoP beschikbaar hebben, voorzien van een CE-markering

Wat is de CE-markering?

De CE-markering wordt op een bouwproduct aangebracht door de fabrikant of de verantwoordelijken voor het in de handel brengen ervan. Zo tonen ze aan dat ze verantwoordelijk zijn voor de overeenstemming van het product met de aangegeven prestaties ervan.

Indien het bouwproduct onder meerdere wetgevingen valt die in het aanbrengen van de CE-markering voorzien, geeft de CE-markering aan dat het product in overeenstemming is met de toepasselijke eisen van deze verschillende wetgevingen.

In het kader van de Verordening voor het verhandelen van bouwproducten mag de CE-markering niet aangebracht worden als er geen prestatieverklaring opgesteld werd.
De CE-markering heeft de volgende vorm: ze moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn. In principe wordt de markering aangebracht op het product zelf of op het bijbehorende etiket of op de verpakking.

CE fig